سوال
نحوه دریافت کد بورسی بدون مراجعه حضوری به چه صورت است؟