درباره ما

تیم نظارت توسط متخصصین بازار سرمایه مدیریت شده و با اهدافی بلندمدت خواستار تغییرات و ایجاد فضایی رقابتی سالم است. 

آشنایی با تیم نظارت