کاربران گرامی وب سایت نظارت آپدیت شده و همه قیمت ها آزمایشی می باشند و بزودی بروز خواهند شد.

فولاد هرمزگان جنوب

بازار:
موضوع فعالیت:
گروه:

تحلیل سهام فولاد هرمزگان جنوب با نماد هرمز

شرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی عام، ابتدا در تاریخ 26 مرداد 1390 به صورت یک شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت‌های بندرعباس به ثبت رسید و سپس، طی صورتجلسه مجمع فوق‌العاده در تاریخ 10 مهر ماه 1392 شرکت سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و سهام شرکت در همان سال در بازار فرابورس ایران پذیرفته گردید.

ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن دوﻣﻴﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻد ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب است که در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدى ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪنی و ﻓﻠﺰى ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ، اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺳﻮم ﻓﻮﻻد ﻛﺸﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. از ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ ویژگیﻫﺎى اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ آب‌ﻫﺎى ﻧﻴﻠﮕﻮن ﺧﻠﻴﺞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺎرس ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮسی آﺳﺎن ﺑﻪ آب‌ﻫﺎى آزاد، ﻧﺰدیکی ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻋﻈﻴﻢ ﮔﺎز ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ، ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﺪرى ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌اى و ریلی می‌ﺑﺎﺷﺪ.

مطالعه بیشتر

توییت های نماد

جهت ارسال توییت / پاسخ باید وارد سایت شوید

عباس زاجکانی

1 ماه پیش
ارسال دیدگاه
1
سعید محمد
تست کامنت 1
1
سعید محمد
تست کامنت 2
0

عباس زاجکانی

1 ماه پیش
ارسال دیدگاه
0

عباس زاجکانی

1 ماه پیش
ارسال دیدگاه
0

عباس زاجکانی

1 ماه پیش
ارسال دیدگاه
0

عباس زاجکانی

1 ماه پیش
ارسال دیدگاه
0

مجید عزیززاده

4 هفته پیش

#برکت

 
سهم برکت نتوانست از مقاومت مهم 4500 تومان عبور کنید، حال مهم ترین حمایت این سهم محدوده 3800 تا 3900 تومان است که باید ببینیم در این قیمت ها چه اتفاقی می افتد. 
برکت 1400/06/26
ارسال دیدگاه
3

مجید عزیززاده

4 هفته پیش

#امید

 
 
سهم امید به محدوده مهم حمایتی رسیده است، میتوانید خرید مطمن با رعایت حد ضرر انجام دهید . 
 
محدوده مناسب خرید سهم تامین سرمایه امید 680 تومان است و حد ضرر آن را 600 تومان قرار دهید . 
 
محدوده مقاومت ( هدف سهم ) محدوده 950 تا 980 تومان میباشد . 
امید 1400/06/26
ارسال دیدگاه
3

مهدی جعفری

1 ماه پیش
ارسال دیدگاه
2
مجید عزیززاده
بسیار عالی
0

مهدی جعفری

1 ماه پیش
ارسال دیدگاه
2
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﺩ ﭼﯿﺴﺖ؟
رای به خرید %0
رای به فروش %0
فعال ترین کاربران این نماد
X