کاربران گرامی وب سایت نظارت آپدیت شده و همه قیمت ها آزمایشی می باشند و بزودی بروز خواهند شد.

به دنبال صندوق خاصی هستید؟

۳ ماهه
(-۰٫۰۷٪)
۶ ماهه
(۲۸٫۸۲٪)
نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
کل دارایی
۱٬۰۰۴٬۸۸۳ ریال
قیمت صدور
۸٬۲۷۳٬۸۶ میلیون
۳ ماهه
(-۰٫۰۷٪)
۶ ماهه
(۲۸٫۸۲٪)
نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت
کل دارایی
۱٬۰۰۴٬۸۸۳ ریال
قیمت صدور
۸٬۲۷۳٬۸۶ میلیون
۳ ماهه
(-۰٫۰۷٪)
۶ ماهه
(۲۸٫۸۲٪)
نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت
کل دارایی
۱٬۰۰۴٬۸۸۳ ریال
قیمت صدور
۸٬۲۷۳٬۸۶ میلیون
۳ ماهه
(-۰٫۰۷٪)
۶ ماهه
(۲۸٫۸۲٪)
نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت
کل دارایی
۱٬۰۰۴٬۸۸۳ ریال
قیمت صدور
۸٬۲۷۳٬۸۶ میلیون
۳ ماهه
(-۰٫۰۷٪)
۶ ماهه
(۲۸٫۸۲٪)
نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
کل دارایی
۱٬۰۰۴٬۸۸۳ ریال
قیمت صدور
۸٬۲۷۳٬۸۶ میلیون
۳ ماهه
(-۰٫۰۷٪)
۶ ماهه
(۲۸٫۸۲٪)
نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
کل دارایی
۱٬۰۰۴٬۸۸۳ ریال
قیمت صدور
۸٬۲۷۳٬۸۶ میلیون
X