ریست

سیتا

تحلیل سهم شرکت هلدینگ سرمایه گذاری سیمان تامین با نماد سیتا شرکت  سیمان تامین با نام اولیه شرکت مدیریت سرمایه گذاری صنایع سیمان تامین بصورت سهامی خاص در سال 1378 به ثبت رسید. در سال 1383 شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته و در سال 92 نزد سازمان بورس بعنوان […]

مشاهده کامل