سوال
نحوه دریافت کد بورسی برای بازنشستگان تامین اجتماعی به چه صورت است؟