سوال
تعداد کد بورسی های جدید صادر شده در امسال چقدر است؟