الهه سلوکی
2 سال پیش
سلامالان بازار تقریبا میشه گفت نوسانی شده اگر قدرت نوسان گیری دارید نوسان بگیرید اگر نه یک سهم بنیادی با دید بلندمدت بخرید و یک سال دیگه نگاش کنید.