سوال
تکلیف سهام عدالت مادر فوت شده ام؟
باران
2 سال پیش
باید برگه ی انحصار وراثت ، برگه مالیات بر ارث و برگ فوت مادر رو همراه با شناسنامه وکارت ملی تمام وراث ببرین به دفتر پیش خوان طرف قرارداد بورس (داخل گوگل سرچ کنید) تا سهام به نام ورثه انتقال پیدا کنه.