سوال
ثبت افزایش سرمایه در پرتفوی ما چقدر طول میکشه؟