چشم انداز ۱۳۹۹/۱۲/۰5 بازار سرمایه

در طول هفته جاری شاخص کل تغییر منفی داشته و انتظار می رود بازار امروز در پیش گشایش متعادل و منفی آغاز شود و در....

مشاهده کامل

چشم انداز 1399/12/02 بازار سرمایه

در طول هفته گذشته شاخص کل تغییر منفی داشته و انتظار می رود بازار امروز در پیش گشایش متعادل و منفی آغاز شود و در....

مشاهده کامل

چشم انداز 1399/11/28 بازار سرمایه

در چهارمین روز معاملاتی این هفته، در طول این هفته مشاهده می کنیم شاخص کل تغییر مثبت داشته و انتظار می رود....

مشاهده کامل

چشم انداز 1399/11/27 بازار سرمایه

در سومین روز معاملاتی این هفته ، در طول این هفته مشاهده می کنیم شاخص کل تغییر مثبت داشته و انتظار می رود بازار....

مشاهده کامل

چشم انداز 1399/11/26 بازار سرمایه

در دومین روز معاملاتی این هفته ، مشاهده می کنیم شاخص کل تغییر مثبت داشته و انتظار می رود بازار امروز در پیش....

مشاهده کامل

چشم انداز 1399/11/25 بازار سرمایه

در اولین روز معاملاتی این هفته ، مشاهده می کنیم شاخص کل تغییر مثبت داشته و انتظار می رود بازار امروز در پیش....

مشاهده کامل

چشم انداز 1399/11/21 بازار سرمایه

در چهارمین روز معاملاتی این هفته ، مشاهده می کنیم که روز گذشته شاخص کل تغییر مثبت داشته و انتظار می رود بازار....

مشاهده کامل

چشم انداز 1399/11/20 بازار سرمایه

در سومین روز معاملاتی این هفته ، مشاهده می کنیم که روز گذشته شاخص کل تغییر مثبت داشته و انتظار می رود بازار....

مشاهده کامل

چشم انداز 1399/11/19 بازار سرمایه

در دومین روز معاملاتی این هفته ، مشاهده می کنیم که شاخص کل مجدداد موفق نشد از کانال نزولی خود خارج شود و کماکان....

مشاهده کامل