چشم انداز 1399/10/24 بازار سرمایه

در آخرین روز معاملاتی این هفته ، مشاهده می کنیم که شاخص کل کف روند صعودی خود شکسته و انتظار می رود بازار در پیش....

مشاهده کامل

چشم انداز 1399/10/23 بازار سرمایه

در چهارمین روز معاملاتی این هفته ، مشاهده می کنیم که شاخص کل به کف روند صعودی خود واکنش نشان داده و انتظار می....

مشاهده کامل

چشم انداز 1399/10/22 بازار سرمایه

در سومین روز معاملاتی این هفته ، مشاهده می کنیم که شاخص کل به کف روند صعودی خود واکنش نشان داده و انتظار می رود....

مشاهده کامل

چشم انداز 1399/10/21 بازار سرمایه

در دومین روز معاملاتی این هفته ، مشاهده می کنیم که شاخص کل در محدوده کف روند صعودی خود می باشد و انتظار می رود....

مشاهده کامل

چشم انداز 1399/10/20 بازار سرمایه

در اولین روز معاملاتی این هفته ، مشاهده می کنیم که شاخص کل در کف روند صعودی خود قرار دارد و انتظار میرود بازار....

مشاهده کامل

چشم انداز 1399/10/17 بازار سرمایه

در آخرین روز معاملاتی این هفته ، مشاهده می کنیم که شاخص کل در محدوده کف روند صعودی خود قرار دارد و انتظار میرود....

مشاهده کامل

چشم انداز 1399/10/16 بازار سرمایه

در چهارمین روز معاملاتی این هفته ، مشاهده می کنیم که شاخص کل در محدوده کف روند صعودی خود قرار دارد و انتظار....

مشاهده کامل

چشم انداز 1399/10/15 بازار سرمایه

در سومین روز معاملاتی این هفته ، مشاهده می کنیم که شاخص کل در محدوده کف روند صعودی خود قرار دارد و انتظار میرود....

مشاهده کامل

چشم انداز 1399/10/14 بازار سرمایه

در دومین روز معاملاتی این هفته ، مشاهده می کنیم که شاخص کل در محدوده کف روند صعودی خود قرار دارد و انتظار میرود....

مشاهده کامل